6502  Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun amacı, Kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tanzim edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.

Yasa, tüketicilere bir takım yasal hakları tanıdığı gibi, satın alınan mal ve hizmetlerde tüketicilerin sorun yaşadıklarında dikkat etmeleri gereken bir takım kuralların ve yasal sürelerin olduğunu da unutmamaları gerekir.

Yasa, tüketicilerin tarifini, bir mal veya hizmeti, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiler olarak tanımlamıştır.

Bu nedenle, tüketiciler satın almış oldukları mal veya hizmetlerde sorun yaşadıklarında, şayet ürünün veya hizmetin parasal değeri (2016  yılı için) 2.320 TL nin  altında olan tüketici sorunlarının çözümü için her ilçede Kaymakamlık bünyesinde kurulan İlçe Hakem Heyetleri Başkanlığı'na şikâyet konusunu içeren bir dilekçe ve ekinde konuya ait belgelerle (fatura, fiş, garanti belgesi, satış sözleşmesi v.s.) başvurabilirsiniz. Tüketiciler başvurularını ikamet ettikleri İlçenin Hakem Heyetleri Başkanlığı'na yapabilecekleri gibi, ürünü veya hizmeti satın aldıkları İlçenin Hakem Heyetlerine de başvurabilirler.

Satın aldığınız ve şikâyet konusu olan mal veya hizmetin değeri 2.320.-TL altında ise sorunun çözümü için  İlçe  Tüketici  Hakem Heyetine başvurmanız zorunludur. Bu durumda, Hakem Heyetlerinin aldığı karar bağlayıcıdır. Hakem Heyetinin verdiği karar lehinize ise, satıcı veya sağlayıcının bu karara uymaması durumunda İcra Müdürlüğü'ne müracaat edebilirsiniz.

Hakem Heyeti kararı aleyhinize ise 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirsiniz. İtirazı görüşen Tüketici Mahkemesinin kararı kesindir. Tüketici Mahkemeleri nezdinde açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır. Şikayet başvurusu, tüketicinin satın aldığı ve şikayet konusu olan mal veya hizmetin değeri 2.320.-3.480 TL aralığında ise İl  Hakem Heyetlerine, 3.480 TL üzerinde ise Tüketici  Mahkemelerine  yapılabilmektedir.

Parasal sınırlar (alt ve üst limitler) her yıl DİE'nin TEFE'de meydana gelen yıllık artış oranında arttırılır. Satın aldığınız mal veya hizmet satıcı veya sağlayıcı tarafından vaat edilen veya standardında olmayan veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar ve hizmetler ayıplı sayılır. Malın teslim tarihinden itibaren ilk 6 ay içinde ortaya çıkan ayıpların teslim tarihinde var olduğu kabul edilir.

 

Bu durumda; Tüketicinin seçimlik hakları;

 

  • Malın yenisi ile değiştirilmesini,
  • Ödediğiniz bedelin iade edilmesini,
  • Ayıbın neden olduğu, değer kaybının bedelden indirilmesini,
  • Ücretsiz olarak tamir edilmesini,

Talep edebilirsiniz.

İmalatçı veya ithalatçılar, ithal ettikleri veya ürettikleri Sanayi Malları için ürettikleri Sanayi Malları için Bakanlıkça Onaylı Garanti Belgesi düzenlemek zorundadırlar. Garanti süresi malın teslim tarihinden başlar ve asgari iki yıldır. Garanti Uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır. Satın alınan mal ve hizmetlerdeki gizli ayıp süresi de iki yıldır.

Yurt içinde üretilen veya ithal edilen Sanayi Mallarının tanıtım, kullanım, bakım ve basit onarımına ilişkin Türkçe kılavuzla ve gerektiğinde uluslar arası sembol ve işaretleri kapsayan etiketle satılması zorunludur.

Kapıdan satışlarda, iş yeri dışında kurulan sözleşmelerde ve mesafeli sözleşmelerde  tüketici, malı teslim aldığı tarihten itibaren  ondört gün içinde malı kabul etmekte veya hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmekte serbesttir. Tüketici, malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmadan sorumlu değildir.

Kapıdan  ve işyeri dışında satışlarda, tüketici sahip olduğu haklarının da yazılı bulunduğu sözleşmeyi imzalar ve kendi el yazısı ile tarihini yazar. Bu satışlarda sözleşmenin yapılması ve bir suretinin tüketiciye verilmesi zorunludur. Cayma bildirimi sözleşmenin ön sayfasında bulunması gerekmektedir.

Taksitli satışlarda cayma süresi 7 gündür. Kredi kartı ile yapılan  satışlar taksitli satış olarak kabul edilmemektedir.